ชื่อห้อง ห้องประชุมดงตาล
การรองรับ 70
ที่ตั้ง อาคาร 99 ปี มล.ชูชาติ กำภู
อุปกรณ์ เครื่องฉาย LCD
จอรับภาพแบบแขวนผนัง(wall screen)
Video Conference
Mobile Conference