ชื่อห้อง ห้องประชุม 300
การรองรับ 50 คน
ที่ตั้ง อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ชั้น 3
อุปกรณ์ เครื่องฉาย LCD