ชื่อห้อง ห้องประชุมกรม ชั้น 3
การรองรับ 45-50 คน
ที่ตั้ง อาคารอำนวยการ ชั้น 3
อุปกรณ์ เครื่องฉาย LCD
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
จอรับภาพแบบแขวนผนัง(wall screen)
Video Conference
Mobile Conference