ชื่อห้อง ห้องประชุม 500
การรองรับ 200-250 คน
ที่ตั้ง อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ชั้น 5
อุปกรณ์ เครื่องฉาย LCD
จอรับภาพแบบแขวนผนัง(wall screen)
Video Conference
Mobile Conference