ชื่อห้อง ห้องแถลงข่าว
การรองรับ 44
ที่ตั้ง อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู
อุปกรณ์ เครื่องฉาย LCD
จอรับภาพแบบแขวนผนัง(wall screen)
Video Conference
Mobile Conference